Europejskie systemy władzy lokalnej

Europejskie systemy władzy lokalnej

Przed sesją napiszę jeszcze kilka zdań o drugim przedmiocie, który aktualnie kończy się zaliczeniem z oceną. Jest to typowy element bloku wiedzy o ustroju.

Przedmioty ustrojowe mają programy dość schematyczne. Konstytucja, normy prawne, system polityczny – to zagadnienia, na bazie których poznajemy system władzy lokalnej w państwach europejskich. Niekiedy rozwiązania ustrojowe w poszczególnych krajach trochę się mogą mieszać, przy przygotowaniu do zaliczenia. W zapamiętaniu pomagają systematyki przypisujące wspólne cechy władzom lokalnym w krajach Europy północnej i południowej. Choć zawsze będzie tu wiele wyjątków od reguły.

Aby ożywić zapoznanie się z tym przedmiotem na zajęciach zajmujemy się też pewnymi elementami specyfiki danego kraju: zarys historii, stereotypy narodowe. Dzielimy się doświadczeniami z obserwacji uczestniczącej, z wycieczek, z pracy, z kontaktów z ,,tubylcami’’. Mimo złożoności rozwiązań systemów władzy lokalnej staramy się znaleźć podobieństwa w skali europejskiej. Porównujemy to z sytuacją polskiego samorządu terytorialnego. Trwające w wielu krajach reformy decentralizacyjne powodują jednak konieczność aktualizacji wiedzy.

Tak…, nie jest to łatwy przedmiot. Dlatego najczęściej przy zaliczeniu podstawą do wystawienia oceny jest znajomość systemu władzy lokalnej w jednym z krajów europejskich. A co do aktualnej literatury, to polecam artykuły pracowników Instytutu Politologii UP opublikowane w pracy zbiorowej Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis (72). Studia Politologia IV’, rec. prof. Marek Chmaj, ss. 250, Kraków 2010.

/ Bez kategorii

Share the Post

About the Author