inicjatywy badawcze

Jestem członkiem międzynarodowego zespołu, który uzyskał grant przyjęty do finansowania przez NCN w latach 2015-2017. Kierownikiem jest prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko z UMCS a wykonawcami grupa kilkunastu profesorów z Europy. Temat: „Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna”.

* W latach 2013-2015 opiniowałem kilkanaście grantów. Opiniowałem projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym uczestnicząc w pracy i debatach zespołu ekspertów Prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta RP (Warszawa, grudzień 2013).

W 2015 zostałem członkiem kilkuosobowego zespołu ekspertów inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Krakowa ,,Barometr Krakowski’’, której zadaniem jest stworzenie nowej formy komunikacji społecznej na linii władze miasta – mieszkańcy.

W 2010 r. Ministerstwo NSzW zakwalifikowało do finansowania grant badawczy Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej po 1989 r. – jego realizacja przypada na lata 2010-2011 (jestem promotorem tego projektu a wykonawcą jest mgr Barbara Węglarz).

Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich – program konferencyjno-wydawniczy realizowany pod moim kierunkiem w roku 2009 i 2010 przez kilkunastu naukowców z uczelni z Katowic, Koszalina, Krakowa, Pułtuska i Rzeszowa.

Przewodnik po jednostkach badawczych w Polsce monitorujących samorząd terytorialny – zestawienie zakładów, katedr oraz innych placówek naukowych. Dane o naukowcach zajmujących się tą tematyką, przegląd ich dorobku. Pracę wykonał w 2008 r. zespół doktorantów Katedry STiWL pod moim kierunkiem. Maszynopis analizy dostępny w Bibliotece IP UP.

Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczony na projekt Menadżer i polityk – ewolucja pozycji wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wymiarze prawno-ustrojowym oraz empiryczno-prakseologicznym realizowany w latach 2006-2007.

Pionierzy i weterani samorządu małopolskiego – program badań realizowany pod moim kierunkiem przez grupę studentów i pracowników AP/UP w latach 2005-2006 r.

Referenda lokalne w III RP – grant KBN realizowany w 2004 r.