artykuły naukowe

PRZYKŁADY PUBLIKACJI (TEKSTY PRZED KOREKTĄ)

2021

Polish Local Government vs. Central Government in 1990–2019. Selected Political Issuesi, Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka, Michał Zabdyr-Jamróz (red.), LOCAL GOVERNANCE ideas, concepts, experiences and goals for the future, Kraków 2021, s. 17-38.

2020

J. Podgórska-Rykała, B. Pawlica, P. Ostachowski (red.)Samorząd terytorialny. Organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, Kraków 2020, s. 15-38.

2019

A. Piasecki, Arakdiusz Ptak,Wiejska społeczność w procesie kreowania władz lokalnych, w: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.), Ciągłość i zmiana: sto lat rozwoju polskiej wsi, IRWiR PAN, s. 673-693, Warszawa 2019.
Administracja polska wobec problemu migrantów po 2015 r. Kluczowe kwestie prawne i polityczne, w: ,,Rocznik Administracji Publicznej’’ 2019 (5), s. 216-230.
A. Piasecki, T. Al, AzzaveSamorządowi menażderowie: wybrane aspekty prawne i ekonomiczne w działalności wójta gminy po 1990 roku, Polityka i Społeczeństwo 2019, nr 3, s. 82-102.
Polsko-jaruzelska wojna hybrydowa, S. Sanetra Półgrabi i P. Skorut (red.), Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa. Pod historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań, Kraków 2019, s. 23-46.
A. Piasecki, P. Baciak (red.)Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce – dorobek i perspektywy,wydawnictwo AH-E Łódź, 2019.
A. Piasecki, L. PodwikaSamorząd terytorialny ,,versus’’ rząd RP 2015-2019 – wybrane kwestie prawne,w:

2018

Samorząd terytorialny a organizacje pozarządowe: badania, nisze, rekomendacje, w: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi: aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, (red. A. Bulicz i B. Springer), Zielona Góra, 2018 s. 177-189.
A. Piasecki, P. Rus, Ekonomia społeczna w samorządzie terytorialnym, ,,Homo Politicus’’ 2018 nr 13, s. 23-27.
A. Piasecki, D. Gi, (red.)W obliczu reformy sądownictwa w Polsce: główne problemy przebiegu postępowań sądowych¸ Kraków 2018, s. 252.
Direct democracy in Bosnia and Herzegovina, w: Handbook ad direct democracy in Central and Eastern Europe after 1989 (ed. Maria Marczewska-Rytko), Berlin Toronto 2018 s. 41- 56.
Dwudziestolecie międzywojenne w monografiach lokalnych: ocena i rekomendacje, ,,Przegląd Zachodni’’ 2018, nr 3, s. 69-80.
Problematyka bezpieczeństwa w expose polskich premierów (1989-2014),w: ,,Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej’’ (red. A. Żebrowski, Ł. Zweiffel, K. Kowalska), Kraków 2018, s. 40-66.

2017

Ewolucja referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego, ,,Homo Politicus’’ 12/2017 s. 153-168.

Błędy, zaniechania i manipulacje polityków na przykładzie referendów w Polsce w 1996 i 2015 roku, w: ,,Polityka i Społeczeństwo’’ 2 (15) 2017, s. 104-120

Transformacja – modernizacja – konsolidacja: Polska w latach 1989-2015,,,Homo Politicus’’; 2017, vol. 12, s. 7-9. Wybory parlamentarne w III RP a poczucie bezpieczeństwa Polaków.

2016

Monografie lokalne czekają na dekomunizację, Dwumiesięcznik ,,Arcana’’ 2016, nr 1-2, s. 159-165.

Bezpieczeństwo w systemie nauki i edukacji. Moda czy sukces?, w: J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.), Współczesne wzywania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa 2016, s. 25-38.

Demokracja lokalna w państwach Europy, red. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska, Dom Wydawniczy ,,Elipsa’’, Warszawa 2014, 370 ss., recenzja, ,,Państwo i Społeczeństwo’’, Rzeszów 2016, nr 1 (14), s. 142-146.

Solidarnościowa rewolucja w latach 1980-81 w Turku. Studium przypadku, w: Krzysztof Brzychczyn (red.), ,,Solidarność’’ 1980-1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu, Poznań 2016, s. 144-155.

Administracja polskich gmin wobec aktualnych wyzwań europeizacji i modernizacji, w: ,,Rocznik Administracji Publicznej’’, Kraków 2016, nr 2, s. 411-428.

2015

Jawność działań samorządu w świetle opinii dziennikarzy (s. 551-563), w: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015, ss. 802.

Doskonalenie samorządowej wspólnoty lokalnej. Aspekty normatywne, etyczne, edukacyjne, (ss. 137-150) w: Mieczysław Adamczyk, Włodzimierz Olszewski (red.), Społeczności lokalne jako ,,miejsca” zmian. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2015, ss. 298.

2014

Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej, konferencja ,,Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym’’, praca zbiorowa pod red. Bogdana Dolnickiego, Warszawa 2014, s. 472-783.

Wybory parlamentarne w III RP a poczucie bezpieczeństwa Polaków, w: M. Śliwa, A. Żebrowski, R. Kłaczyński, Bezpieczeństwo RP wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo. Naukowe UP, Kraków 2014, s. 95-108.

2013

Safety Issues In Policy Statementets of the Third Republic of Poland, w: Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki (editors), ,,Legal Aspects of the efficiency of public administration’’, Lublin 2013 Wydawnictwo KUL, s. 105-122.

Wprowadzenie. Dylematy i wyzwania współczesnego lidera, w: ,,Lider społeczny w XXI wieku’’ praca zbiorowa pod red. Andrzej Piaseckiego, Kraków 2013.

2012

Meandry demokracji bezpośredniej w Bośni i Hercegowinie, [w:] Maria Marczewska-Rytko i Stanisław Michałowski (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Lublin 2012, s. 197-208.

Hasła promocyjne Polski lokalnej i regionalnej, [w:] Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Katarzyna Radzik-Maruszak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, Lublin 2012, s. 609-624.

Pośmiertne sukcesy propagandy PRL W: Marketing polityczny : doświadczenia polskie / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka. Toruń 2012, s. 350-372

2011

Twenty years of Polish direct democracy at the local level, Theo Schiller (ed.), Local Direct Democracy in Europe, Germany 2011, ss. 126-137

Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Bilans i prognoza [w:] Janina Kowalik, Andrzej Bednarz (red.), XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Toruń 2011, s. 91-108.

Modernizacja Polski lokalnej. Fakty, mity, oceny, w: Polska Ludowa: obszary modernizacji i regresu ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis (87). Studia Politologia V’’, praca zbiorowa pod redakcją, Magdaleny Mikołajczyk, Michała Śliwy, Agaty Tasak, rec. dr hab. Julian Kwiek, s. 173-185, Kraków 2011.

Bilans wewnętrznych zróżnicowań Polski jako wynik modernizacji, w: Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Anna Szczepańska (red.), Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, Toruń 2011, s. 255-273.

Pomocniczość samorządowego województwa. Teoria i praktyka, w: A. Pawłowska, S. Grabowska, Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, Rzeszów 2011, s. 210- 222.

Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939 oraz 1989-2009. Sukcesy i porażki [w:] Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki (red.), Druga i Trzecia Niepodległość. Dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009¸ Zielona Góra 2011, s. 85-96.

Evropeizacija poljskih opština [Europeization of the Polish community] ,,Strani Pravni Život”, Insitute of Comparative Law in Belgrade, Belgrad 2011, nr 2 s. 51-60.

2010

Proces modernizacji Polski lokalnej. Bilans zróżnicowań, [w:] E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska (red.) Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, Toruń 2010.

Modernizacja elit lokalnych w III RP, [w:] M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, Katowice 2010, s. 83-96.

Zlustrowany na śmierć. Wspomnienie o Jerzym Żurawieckim, ,,Kronika Wielkopolski’’ 2010, nr 4, s. 136-139.

Konflikty lokalne w III RP. Efekt transformacji czy koszty demokracji?, w: S. Wróbel (red.) Proces transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej: płaszczyzny – wymiary – kierunki, Toruń 2010, s. 379-391.

Samorząd terytorialny oraz prasa lokalna jako fundamenty wolności i demokracji, w: D. Guzicka (red.), Współczesne oblicza demokracji, Toruń 2010, s. 179-189.

Trudna kohabitacja: lokalni politycy i dziennikarze, w: K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków 2010, s. 239-250.

Lokalna demokracja bezpośrednia w państwach europejskich. Podobieństwa i różnice, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, (red.) M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 83-93.

Referenda lokalne – wymiar normatywny i empiryczny, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.) Samorządowe prawo wyborcze – wyzwania i dylematy, Kraków 2010, s. 143-158.

Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP, S. Kilian (red.), ,,Państwo i Społeczeństwo’’ 2010, nr 2, s. 87-108.

2009

Siła i słabość społecznego zaplecza samorządowych organów, [w:] A. Lutrzykowski (red.), Samorząd terytorialny. Ale jaki?, Toruń.

Kampania pozytywna w polskich referendach, [w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice.

2008

Przegrani czy wykluczeni? Kandydaci pokonani w małopolskich wyborach samorządowych w 2006 roku, [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, Kraków.

Bilans czterech kadencji samorządu, [w:] Historia. Polityka. Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, Rzeszów.

Obowiązek czy przywilej? Bariery partycypacji na przykładzie głosowań lokalnych, [w:] K. Łabędź (red.), Bariery aktywności publicznej, Toruń.

Lokalna demokracja bezpośrednia, [w:] E. Ganowicz i L. Rubisz (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń.

Ekskluzja zamiast partycypacji. Kandydaci pokonani w wyborach samorządowych, [w:] S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin.

2007

Czy wójtowi potrzebny jest marketing polityczny? Teoria i praktyka zastosowania marketingu przez liderów lokalnych wspólnot, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny – szanse czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań.

2006

Referenda lokalne w Polsce jako przejaw populizmu czy społeczeństwa obywatelskiego? [w:] Maria Marczewsko-Rytko (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Toruń.

Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, ,,Przegląd Sejmowy’’ 2006, nr 1.

2005

Samorząd terytorialny w Polsce, wymiar historyczny i polityczny, w: P. Gołdyn (red.), Samorząd terytorialny w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, I Regionalna Konferencja Naukowa, Konin 2005.

Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej – błędny model, zła praktyka, ,,Studia Regionalne i Lokalne’’, Warszawa 2005, nr 3(21).