konferencje

Przykłady referatów konferencyjnych (teksty przed korektą)

2019

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej (17 kwietnia 2019) ,,Problemy implementacji narodowego prawodawstwa do przystosowania akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej’’ – Uniwersytet Pedagogiczny im. MP Dragomanowa w Kijowie. Referat: ,,Polskie doświadczenia w zakresie integracji europejskiej’’.

Udział w międzynarodowej konferencji (UP Kraków, maj 2019),,Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych’’referat (wygłoszony wspólnie ze studentką Lilią Podwiką) ,,Samorząd terytorialny versus rząd 2015-2019. Wybrane kwestie prawne’’.

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej (19-20 marca 2019) zorganizowanej przez Beit Berl College (Tel-aviv) pt. „Migration: educational, political and cultural aspects”. Referat: ,,Polish administration regarding the problem of migrants after 2015. Legal and political issues’’.

2018

Udział w konferencji „W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych” Sandomierz, 23.04.2018 r. Organizacja, prowadzenie panelu.

Udział w konferencji (i jej organizacja) „Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych” w ramach ósmej edycji serii konferencji ,,Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości’’ (KUL – UP), Sandomierz 24-25 kwietnia 2018.

Koreferat do referatu prof. Jarosława Flisa: „Samorządowa polityka jako zjawisko społeczne” wygłoszony podczas spotkania z cyklu „Socjologia w Centrum” UJ 18.10.2018

2017

Udział w konferencji ,,Gminy i JOW-y: pierwsza próba’’ UJ 16 listopada 2017

Udział w Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej – Analiza polskiego społeczeństwa’’ (Lublin 25 listopada 2017), referat pt. „Społeczna percepcja administracji. Komentarz i rekomendacje”

2016

Referat: Bezpieczeństwo w systemie nauki i edukacji. Moda czy sukces? Konferencja „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa” zorganizowana przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskie w Warszawie, Zakopane-Kościelisko 2016 r.

Referat: The 2015 Polish Referendum: An Experiment in Direct Democracy, ,,Tthe 15-th International conference of the international Society for the Study of Europen Ideas (ISSEI) ,,What’s new in the new Europe? Redefining culture, politics, identity’’, Łódź lipiec 2016.

Referat: Samorząd terytorialny a organizacje pozarządowe. Badania, nisze, rekomendacje. Konferencja: ,,Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne’’ 24-25 listopada Uniwersytet Zielonogórski.

Referat: Polsko-jaruzelska wojna hybrydowa. Konferencja ,,Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Wymiar prawny, ekonomiczny, polityczny i społeczny’’ 7 grudnia 2016 r. Instytut Politologii UP (byłem organizatorem tej konferencji).

Referat: Skuteczność propagandy stanu wojennego. Fakty, komentarze, oceny. Konferencja ,,Stan wojenny w Polsce 1981-1983’’, 12–13 grudnia 2016, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.

2015

Promocja gmin ,,Złotej Setki Samorządów’’. Metody, wzory, efekty. Konferencja ,,Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju’’, konferencja naukowa UAM Poznań 2015.

2014

Jawność działalności samorządu w świetle opinii dziennikarzy, konferencja ,,Jawność działania samorządu terytorialnego’’ zorganizowana przez Katedrę Prawa Samorządowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski, Katowice marzec 2014.

Europeizacja polskich gmin konferencja „10 lat Polski w Unii Europejskiej – podsumowanie przeszłości, wizja przyszłości’’, zorganizowana przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Kielce marzec 2014. Wystąpienie to było częścią projektu popularnonaukowego, który realizowałem wraz z SODMiDN w Kielcach. Kolejnym jego etapem była wizyta grupy nauczycieli i uczniów w Brukseli w dniach 5-9 kwietnia br. Uczestniczyłem w tym wyjeździe, prezentując dorobek polskich samorządów w dziesięcioleciu integracji RP z UE, w kontekście wyborów do PE.

E-partycypacja; zaangażowanie w życie obywatelskie w sieci; jak zmieniać dyskryminujące postawy w środowisku szkolnym i akademickim – to tematy moich wystąpień w panelach: ,,Silna partycypacja oraz demokracja w i poza szkołą’’ oraz ,,Konfrontacja z konkurującymi wartościami i tożsamościami’’. Referaty i panele miały miejsce podczas specjalistycznego forum ,,Edukacja obywatelska młodzieży w Polsce i w Niemczech’’ zorganizowanego przez Europejskie Centrum Edukacji i Spotkań Młodzieży w Weimarze (RFN) 4-7 maja 2014.

Doskonalenie samorządowej wspólnoty lokalnej. Aspekty normatywne, etyczne, edukacyjne. Konferencja zorganizowana pod hasłem: ,,Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka’’ przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Regionalnej Wydziału Zamiejscowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku oraz Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Kłodzko 20.11.2014.

2013

Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej, konferencja ,,Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Samorządowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski, Katowice marzec 2013.

Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar krajowy i lokalny. Byłem organizatorem tej konferencji, w której uczestniczyło ok. 50 naukowców i liderów społecznych z ok. 20 ośrodków akademickich. Konferencja trwała dwa dni, wygłoszono ok. 30 referatów. Tuż przed konferencją najważniejsze 25 referatów zostało opublikowanych w pracy zbiorowej pod moją redakcją ,,Lider w XXI wieku’’.

2012

Systemy wyborcze i demokracja bezpośrednia – panel prowadzony wspólnie z prof. Marią Marczewską-Rytko podczas II Kongresu Politologii, UAM Poznań 19-21 września 2012 r.

Jak badać polityczną przeszłość wspólnot lokalnych? – wystąpienie podczas panelu ,,Polityka wobec przeszłości i pamięci zbiorowej jako perspektywa badawcza’’ (prowadząca: prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska), II Kongres Politologii, UAM Poznań 19-21 września 2012.

Kwestie bezpieczeństwa w expose premierów III RP, konferencja międzynarodowa: ,,Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego’’. Organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Katedra Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Prawa Konstytucyjnego Akademii Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie. Warszawa 30-31 maja.

Badania nad komunikacją w samorządzie terytorialnym – źródła i adresaci – konferencja ,,Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego’’; organizator: Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 22-23 maja 2012.

Pośmiertne sukcesy propagandy PRL, konferencja ,,Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz”, 27-28 marca 2012 roku Kielce/Rytwiany. Organizatorzy: Instytut Politologii UWr., Instytut Nauk Politycznych UJK w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, a także Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego. Patronat: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Prowadzenie konferencji ,,Pokolenie lat dziewięćdziesiątych wobec stanu wojennego i sytuacji społeczno-politycznej w latach osiemdziesiątych dwudziestego stulecia’’ – Jasło 10 marca 2012, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

2011

Stan wojenny w lokalnych wspólnotach. Fakty, mity, oceny. Konferencja: zorganizowana w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, grudzień 2011.

Samorząd terytorialny – politologiczne nisze, utylitaryzm badań, konferencja ,,Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego’’, organizator: Instytut Politologii UZ, maj 2011.

2010

Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Bilans i prognoza.Konferencja XX lat samorządu terytorialnego w Polsce: doświadczenia – problemy – perspektywy, zorganizowana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy i Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Kielcach.

Modernizacja Polski lokalnej. Fakty, mity, oceny. Konferencja Polska Ludowa: obszary modernizacji i regresu, zorganizowana przez IP UP (Czorsztyn).

Europeizacja polskich gmin. Konferencja 20 lat doświadczeń samorządu gminnego w III RP– sukcesy, porażki, wnioski na przyszłość, zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (Poznań).

Przełom lat 1980-81 we wspólnotach lokalnych. Nisza historiograficzna. Konferencja Czas Przełomu. „Solidarność” 1980 – 1981, zorganizowana przez Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk).

Modernizacja elit lokalnych w III RP. Konferencja Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski,, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ (Katowice).

Solidarnościowa rewolucja w Turku 1980-1981. Studium przypadku. Konferencja Solidarnościowa rewolucja w Wielkopolsce 1980-1981, Oddział IPN w Poznaniu.

Hasła promocyjne Polski lokalnej i regionalnej. Konferencja XX lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy porażki, perspektywy, zorganizowana przez politologów z UMCS i UWr. w Kazimierzu Dolnym.

Pomocniczość samorządowego województwa. Teoria i praktyka. Konferencja Zasada pomocniczości w prawie i w polityce – Zakład Administracji i Polityki Społecznej Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2009

Referenda lokalne – wymiar normatywny i empiryczny. Konferencja Samorządowe prawo wyborcze – wyzwania i dylematy – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ, Collegium Wróblewskiego w Krakowie.

Trudna kohabitacja: lokalni politycy i dziennikarze. Konferencja Polska scena polityczna: ŚRODOWISKA-KOMUNIKACJA POLITYCZNA-STRATEGIE – UJ, USz, UP (Krynica Zdrój).

Lokalna demokracja bezpośrednia w państwach europejskich. Podobieństwa i różnice. Referat wygłoszony podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w Warszawie Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie.

Samorząd terytorialny i prasa lokalna w III RP jako fundamenty wolności i demokracji. Konferencja: Wolność i demokracja: uniwersalne wartości czy polityczna poprawność – Katedra Politologii KUL i WSB – National Louis Uniwersity w Nowym Sączu (Rytro).

Konflikty lokalne w III RP. Efekt transformacji czy koszty demokracji? Konferencja: Proces transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej: przyczyny, kierunki i rezultaty” – Katedra Nauki o Polityce Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie.

Proces modernizacji Polski lokalnej. Bilans zróżnicowań. Konferencja: Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński.

Samorząd terytorialny w Polsce 1918-1939 oraz 1989-2009. Sukcesy i porażki. Konferencja Druga i Trzecia Niepodległość – Instytut Politologii i Instytut Historii Uniwersytet Zielonogórski.

2007

Twenty years of the Polish direct democracy on a local scale. Międzynarodowa konferencja Local direct democracy, Institute of Poliutical Science, Philips University Marburg, Niemcy.

2005

Problemy narodowościowe w Polsce w XX wieku. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kliczków 2005 r. Temat mojego referatu Media mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w XXI wieku.