zadania i recenzje

Przykłady wykonanych recenzji:

– Recenzja wydawnicza książki Andrzeja Jarczewskiego ,,Prawda w epoce post-truth’’, Katowice 2017. Recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Agnieszce Pawłowskiej (URz). Wydział Nauk Politycznych UAM – 2018;
– Recenzja maszynopisu książki ,,Anna Kołomycew i Bogusław Kotarba ,,Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityk publicznych. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół’’ Scholar, Warszawa 2018.
– Recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dra hab. Grzegorza Radomskiego (UMK). Wydział Nauk Politycznych UMK – 2019.
– Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dra Radosława Kamińskiego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, Uniwersytet Wrocławski (2019).
– Recenzent rozprawy doktorskiej mgra Tymona Ostroucha pt. „Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na podniesienie poziomu innowacyjności województwa lubuskiego w latach 2004-2018” przygotowanej pod kierunkiem naukowym dra hab. Waldemara Sługockiego, prof. UZ oraz promotora pomocniczego dra Łukasza Szeffsa, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (lipiec 2019).
– Członek Komisji powołanej przez CK do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Vadym’a Zheltowsky’ego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Uniwersytet Warszawski (2019).
– Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dra Bogusława Kotarby Uniwersytet Pedagogiczny (2020).
– Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Ganowicz UP (2020).
– Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dr Izoldy Bokszczanin-Gołaś, UW (2020)
– Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym Mikołaja Tomaszyka UAM (2020).
– Przewodniczący komisji habilitacyjnej powołanej przez CK w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kuć-Czajkowskiej w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, UMCS (2020).
– Członek Komisji powołanej przez CK do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Norberta Honki w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. UAM (2020).
– Recenzja wydawnicza artykułów w czasopiśmie naukowym ,,Chorzowskie Studia Polityczne’’ 13/2017 oraz ,,Atheneum’’ 1/2021, oraz ,,Polityka i Społeczeństwo’’ 2014-2020.
– Recenzja wydawnicza książki: Jarosław Kapsa, Tadeusz Wrona, Stowarzyszenie Liga Krajowa w polskim systemie politycznym (1993-2020), Rzeszów 2021, ss. 461.
– Recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesorskiego drowi hab. Waldemarowi Wojtasikowi (UŚ) – 2022.
– Opinia w/s dorobku naukowego oraz rozprawy będącej podstawą wniosku dr-a hab. Jacka Wojnickiego (UW) o nadanie tytułu profesora nauk społecznych (2016)
– Opinia w/s dorobku naukowego oraz rozprawy będącej podstawą wniosku dr-a hab. Jacka Wojnickiego (UW) o nadanie tytułu profesora nauk społecznych (2016)
– Recenzja dorobku naukowego dra Arkadiusza Ptaka w postępowaniu habilitacyjnym na UAM (2016/2017).
– Recenzja doktoratu mgr-a Grzegorza Kocota, Mieszkańcy gminy. Jak społeczność lokalna uczestniczy w podejmowaniu decyzji, nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński 7 grudnia 2016.
– Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod red. K. Kuć-Czajkowskiej i M. Sidor, Miasta – społeczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2013.
– Recenzja wydawniczy monografii Agnieszki Szczudlińskiej –Kanoś, Regionalne elitypolityczne w Polsce, Wydawnictwo UJ 2013.
– Recenzje w czasopiśmie: „Roczniki Nauk Społecznych KUL” (kilka artykułów) Wydawnictwo KUL 2013.
– Recenzje w czasopiśmie: ,,Polityka i Społeczeństwo’’ (kilka artykułów), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
– Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 (książka uzyskała nagrodę KRRiT).
– Recenzja wydawnicza monografii Ryszarda Michalaka, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989¸ Zielona Góra 2014.
Recenzja w postępowaniu o nadanie Jerzemu Owsiakowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. 2013
– Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod redakcją Anny Kołomycew i Bogusława Kotarby ,,Zarządzanie w samorządzie terytorialnym’’ Rzeszów 2012.
– Recenzja pracy doktorskiej mgr Larysy Zhuk pt. Rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie na tle rozwiązań europejskich (1991-2011), napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dra hab. Jacka Wojnickiego (AH w Pułtusku 2012).
– Recenzja pracy doktorskiej mgra Jacka Wardy Funkcje społeczności lokalnej w zarządzaniu miastem – analiza przypadków Lublina, Wrocławia, Rzeszowa, napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. dra hab. Andrzej Miszczuka (UMCS 2012).
– Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dra Zbigniewa Romka – Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970 (Instytut Historii PAN, 2011).
– Recenzja pracy doktorskiej mgr Marty Obrębskiej pt. Zmiany w samorządzie lokalnym Anglii w okresie rządów laburzystów w latach 1997-2010, promotor prof. Sylwester Wróbel (UŚ 2011).
– Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Kołomycew pt. Polityka regionalna samorządu województwa podkarpackiego, promotor prof. Stanisław Michałowski (UMCS 2011).
– Recenzja pracy zbiorowej Ewolucja – rewolucja. Przemiany współczesnej sceny politycznej, pod red. Marty de Vall, Marty Majorek, Agnieszki Waleckiej- Rynduch, Kraków 2011.
– Recenzja pracy doktorskiej mgr Beaty Petreckiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Barańskiego pt. Mechanizmy kształtowania i funkcjonowania elit samorządowych Jarosławia, UŚ 2011.
– Recenzja doktoratu Bogusława Kotarby (IP UP), Konflikty w samorządzie terytorialnym Rzeszowa w latach 2002-2009, promotor prof. Krzysztof Łabędź (2010).
– Recenzja doktoratu mgr Katarzyny Radzik (Wydział Politologii UMCS), Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, promotor prof. Stanisław Michałowski (2010).
– Recenzja pracy zbiorowej pod red. Sylwestra Wróbla (UŚ), Samorząd terytorialny w państwach Europy, Katowice 2010.
– Recenzja pracy zbiorowej pod red. Marii Marczewskiej-Rytko (UMCS), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Lublin 2010, ss. 361;
– Recenzja doktoratu mgr Doroty Murzyn (UP) Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, promotor dr hab. prof. UP Janina Pach (kwiecień 2009).
– Recenzja książki popularnonaukowej Makarego Górzyńskiego Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego wyd. Bibliotheca Turcoviana, Turek 2009
– Recenzje artykułów w periodyku ,,Atheneum’’ – 2006 , 2007.
– Recenzja wydawnicza dwóch tomów Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. I i II, PAN oddział w Lublinie UMCS 2006 i 2007.
– Recenzja doktoratu mgr Anetty Grzesik-Robak (UZ) Polskie partie polityczne wobec udziału Polski w integracji europejskiej po 1989 r., promotor prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller. Obrona odbyła się w 6 października 2006 r. w Instytucie Politologii UWr.
– Recenzja wydawnicza trzeciego tomu periodyku ,,Polityka i Społeczeństwo’’ (2005) red. prof. Henryk Cimek.