seminarium

Opis obszarów tematycznych dla prac powstających w ramach mojego seminarium

Administracja regionalna oraz lokalna w Polsce i w Europie.

Teoria i praktyka funkcjonowania administracji na poziomie gmin, powiatów, województw. Zaplecze społeczne organów władzy. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, wojewodowie – analizy uwarunkowań normatywnych i empirycznych. Marketing terytorialny. Ewolucja ustrojowa władz lokalnych i regionalnych w Europie.

Przykładowy tytuł pracy: Zasada dostępu do informacji publicznej w pracy administracji gminy X.

Zarządzanie i partnerstwo.

Zarządzanie publiczne w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Uwarunkowania społeczne w działalności publicznej. Aktywność na rzecz równości i polityka płci. Zrównoważony rozwój oraz problematyka ekologiczna.

Przykładowy temat: Zmiany w sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie X.

System wyborczy i marketing polityczny.

Analiza ordynacji wyborczej do sejmu, senatu, urzędu prezydenta i organów samorządu terytorialnego. Referenda i inne formy demokracji bezpośredniej. Specyfika polskich kampanii wyborczych. Wizerunek osób publicznych. Public relations instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Przykładowy temat pracy: Kampania opozycji antysystemowej w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Media i komunikacja społeczna.

Przemiany na polskim rynku mediów na przełomie XX i XXI w. Monografie czasopism lokalnych. Władza a media. Publicystyka polityczna. Komunikacja społeczna w dobie rewolucji teleinformatycznej. Wybrane zagadnienia funkcjonowania telewizji, radia, prasy, Internetu.

Przykładowy temat: ,,Gazeta Wyborcza’’ i ,,Rzeczpospolita’’ wobec katastrofy smoleńskiej.

Historia najnowsza oraz dzieje współczesne Polski.

Przemiany polskiego systemu politycznego po II wojnie światowej. Kryzysy społeczne i polityczne w latach 1956-1980. Opozycja w PRL. Stan wojenny – Polska lat osiemdziesiątych. Transformacja ustrojowa. Tworzenie instytucji państwa prawa.

Przykładowy temat: Formy oporu społecznego w stanie wojennym.

Bezpieczeństwo i modernizacja.

Przeciwdziałanie zagrożeniom w skali krajowej i lokalnej. Funkcjonowanie struktur ds. bezpieczeństwa publicznego. Katastrofy i kataklizmy – studium przypadku. Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce w XXI w. Innowacje w zarządzaniu publicznym. Wykorzystanie środków unijnych. Promocja Polski i polskich wspólnot.

Przykładowy temat: Rola ministrów rozwoju regionalnego w modernizacji Polski.